Usluge

Knjigovodstveni poslovi

Uspostava poslovnih knjiga i kontnog plana
Vođenje financijskog knjigovodstva (dnevnik i glavna knjiga)
Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara, te obračun amortizacije
Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva

Administrativne / tajničke usluge

Izrada izlaznih računa
Priprema i obračun putnih naloga
Priprema naloga za internetsko plaćanje
Vođenje blagajničkog poslovanja
Prijava / promjena / odjava za zaposlenike kod nadležnih institucija
Ostale administrativne usluge

Obračun plaća i drugih primitaka

Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika, uključujući obračun poreza i prireza, te obveznih doprinosa na plaću i iz plaće
Obračun plaće u naravi
Obračun drugog dohotka
Obračun dohotka od kapitala
Obračun neoporezivih primitaka
Izrada platnih lista

Računovodstveni izvještaji

Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance
Ostali izvještaji prema potrebi

Porezne prijave i izvještaji

Izvještavanje prema državi sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja vezanih uz plaće i ostale primitke zaposlenika
Obračun i sastavljanje mjesečne prijave poreza na dodanu vrijednost (PDV obrazac i drugi obrasci po potrebi)
Izrada godišnje prijave poreza na dobit
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu

Knjigovodstveni poslovi

Uspostava poslovnih knjiga i kontnog plana
Vođenje financijskog knjigovodstva (dnevnik i glavna knjiga)
Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara, te obračun amortizacije
Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva

Administrativne / tajničke usluge

Izrada izlaznih računa
Priprema i obračun putnih naloga
Priprema naloga za internetsko plaćanje
Vođenje blagajničkog poslovanja
Prijava / promjena / odjava za zaposlenike kod nadležnih institucija
Ostale administrativne usluge

Obraćun plaća i drugih primitaka

Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika, uključujući obračun poreza i prireza, te obveznih doprinosa na plaću i iz plaće
Obračun plaće u naravi
Obračun drugog dohotka
Obračun dohotka od kapitala
Obračun neoporezivih primitaka
Izrada platnih lista

Računovodstveni izvještaji

Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance
Ostali izvještaji prema potrebi

Porezne prijave i izvještaji

Izvještavanje prema državi sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja vezanih uz plaće i ostale primitke zaposlenika
Obračun i sastavljanje mjesečne prijave poreza na dodanu vrijednost (PDV obrazac i drugi obrasci po potrebi)
Izrada godišnje prijave poreza na dobit
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu